Katalog

Objednávky

+420 233 379 537
Po-Čt 8:00-16:00 hod
Pá 8:00-15:00 hod

objednavky@cws-boco.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti CWS-boco Česká republika s.r.o.

se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Do Čertous 2635/20, PSČ: 19300, IČ: 63673185,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36717

 I. Úvodní ustanovení

1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CWS-boco Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Do Čertous 2635/20, PSČ: 19300, IČ: 63673185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36717, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cws-boco-shop.cz (dále jen „webová stránka“).  Obchodní podmínky upravují také podmínky montáže zboží dodaného na základě uzavřené kupní smlouvy.


2.   Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zvláštními ustanoveními občanského zákoníku obsaženými v jeho § 1810 a násl. Spotřebitel je dle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


3.   Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem, přičemž se neužijí jeho ustanovení § 2158 až § 2174 (Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě).


4.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


5.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


6.   Prodávající konstatuje, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


7.   Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v celém rozsahu souhlasí.


8.   Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

1.   Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky internetového obchodu. Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny ve variantách bez a včetně daně z přidané hodnoty a zahrnují všechny poplatky s prodejem související, včetně ceny za balné, s výjimkou ceny za dodání zboží kupujícímu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.   Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách, který obsahuje zejména informace o:
•     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),

•     způsobu platby kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,

•     nákladech spojených s dodáním zboží

•     identifikační údaje kupujícího, kterými jsou zejména jeho jméno a příjmení či obchodní firma, bydliště či sídlo, IČ a DIČ, e-mailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa

(dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávku lze učinit také těmito způsoby:

•      faxem

•      osobně

•      e-mailem na e-mailovou adresu: objednavky@cws-boco.cz

•      telefonicky na telefonním čísle: 233 379 537

 4.         Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

5.         Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

6.         Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovému potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

7.         Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do objednávky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

8.         V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není skladem, prodávající kupujícímu předem potvrdí (e-mailem) cenu a předpokládaný termín oddání. Tuto cenu je prodávající oprávněn změnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takového zboží předem seznámen, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

9.         Smluvní vztah (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

10.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Ochrana osobních údajů

1.         Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

2.         Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

3.         Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

4.         Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

5.         Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

IV. Práva z vadného plnění

1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

•      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

•      zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

•      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

•      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

•      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, tedy na adrese Do Čertous 2635/20, 19300 Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu prodávajícího.

9. S případnou mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením od smlouvy je prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dalšího postupu.

 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

2. Spotřebitel má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující (spotřebitel) zaslat na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek či na tam uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího: objednávky@cws-boco.cz

3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout.

4. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 Odstoupení v ostatních případech

5. Není-li kupujícím spotřebitel, může být kupujícímu prodávajícím poskytnuta možnost odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

6. Kupující nemůže v případě vadného plnění odstoupit od smlouvy, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

•      došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

•      použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

•      nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo

•      prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VII. Cena zboží a platební podmínky

1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Do Čertous 2635/20, 19300 Praha 9

• v hotovosti na dobírku

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1021103951/5500 vedený u Raiffeisenbank v Praze.

2.    Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po úplném zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží. Kupní cena je splatná v případě hotovostní platby v okamžiku předání zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů po uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.    Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.

4.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek o povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr

Zboží může převzít pouze kupující, nebo osoba, která je uvedena v objednávce jako oprávněná pro převzetí zboží. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Přepravní službou – ČR nebo dopravou CWS-boco

CWS-boco si vyhrazuje právo zvolit způsob dopravy zboží. Zboží je zasíláno zejména přepravní službou PPL. Hmotnost jednotlivého balíku nesmí překročit 50 kg (btto). 

Zboží, doručované dopravou CWS-boco může být předáno pouze osobě uvedené na objednávce, nebo osobám, které jsou uvedeny na objednávce jako oprávněné k převzetí zboží. Tento způsob dopravy je využíván zejména pro zásilky větších rozměrů a hmotností (zpravidla nad 50kg). Zboží je běžně dodáváno do 10 pracovních dní od potvrzení objednávky, v době od 8:00 do 16:00. Kupujícímu je vždy oznámen předpokládaný termín dodání. Ceny přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky a kupující je s konkrétní cenou za přepravu zboží seznámen v průběhu objednávání zboží.

Při objednávce v celkové hodnotě nad 1000,- Kč bez DPH a po započtení slev nebo při Osobním odběru, doprava účtována nebude.

IX. Montáž zařízení

1. Pokud kupující objedná u prodávajícího zároveň se zbožím i odbornou montáž zboží, bude taková montáž provedena vyškoleným technikem prodávajícího v termínu a za podmínek, které musí být předem domluveny oběma smluvními stranami.

2. Montáže lze objednat s Dopravou CWS, nebo samostatně při volbě jiné možnosti dodání. (Montáž doporučujeme objednávat spolu s Dopravou CWS).

3. Cena montáže se řídí aktuálním ceníkem platným v den objednávky a s její výší je kupující seznámen při objednávání zboží.

4. Pokud je montáž objednána samostatně (převzetí/dodání zboží již proběhlo) a nebude-li objednanou montáž možno provést z důvodů na straně kupujícího, je prodávající oprávněn vyúčtovat hodinovou sazbu technika, a to za každou započatou půlhodinu práce (včetně cestovní doby) a náklady spojené s dopravou z nejbližšího depa na místo objednané montáže a zpět. Pro tyto potřeby je sazba technika stanovena na 300,- Kč/hod a 15 Kč/km.

X. Záruční podmínky a reklamace

1. Záruční podmínky na zboží a reklamace se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky.

2. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5.10.2017

Kontaktní údaje prodávajícího:

CWS-boco Česka republika s.r.o. 

Do Čertous 2635/20, hala D1, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
Tel.: 233 37 95 37, 233 37 65 31, GSM brána 603 42 39 06
Fax: 233 37 65 12
E-Mail: info@cws-boco.cz
WWW stránky: www.cws-boco.cz

© 2017 CWS-boco Česka republika s.r.o. | Do Čertous 2635/20 | hala D1, 193 00 Praha 9 | Horní Počernice, Tel.: 233 37 95 37, 233 37 65 31 | GSM brána 603/42 39 06 | Fax: 233 37 65 12 | E-Mail: info@cws-boco.cz | WWW stránky: www.cws-boco.cz / Version 8 -CZ